FUKUSHIMA,de KERNRAMP na Tsjernobyl !! Wanneer en waar is de volgende ??

Update : 17 april 2011

Op 11 maart 2011 wordt het oosten van Japan getroffen door een zware zeebeving (9,0 op de schaal van Richter),
gevolgd door een "Tsunami" (een enorme vloedgolf).
Hierdoor wordt een groot deel van het noord-oosten van Japan zeer ernstig getroffen.Duizenden mensen komen hierbij om.
Spoedig daarna blijkt tevens dat het aan de oostkust gelegen kerncentrale-complex (Fukushima Daiici) ten gevolge van
deze zeebeving en de daarop volgende Tsunami in zeer ernstige problemen is gekomen.
Het complex bestaat uit zes kernreactoren , welke op korte afstand van elkaar staan.
In de centrale is de controle over de reactoren 1 t/m 4 weggevallen en na enkele (waterstof)explosies tengevolge
van het wegvallen van de noodzakelijke koeling ontstaat een enorme schade aan enkele van deze reactoren,waardoor
grote hoeveelheden radioactieve stoffen tot in de verre omgeving (tientallen kilometers verder) terecht komen.
Met man en macht wordt gewerkt onder zeer gevaarlijke omstandigheden (hoge radioactieve straling)om de controle over de
reactoren weer terug te krijgen.
Dit blijkt onmogelijk te zijn, ondanks alle pogingen om de reactoren van buiten af te koelen met zeewater.
Inmiddels is het stralingsniveau sterk opgelopen en maakt het voor de reddingswerkers bijna onmogelijk om zonder groot
gevaar voor eigen leven deze missie tot een goed einde te brengen.
Oorzaak van deze calamiteit lijkt in dit geval het uitvallen van de koelsystemen, het uitvallen van de stroomvoorziening en
het niet tijdig kunnen inschakelen van de noodgeneratoren, die vrijwel zeker door de vloedgolf ook onklaar zijn geraakt.
Verder mag worden aangenomen dat tengevolge van de beving en de daarop volgende vloedgolf verschillende veiligheidssystemen
niet meer werken, waardoor er kennelijk geen controle meer over deze reactoren mogelijk was.
Het moge duidelijk zijn dat de gevolgen van een zeebeving zoals hier heeft plaatsgevonden, waardoor kernreactoren niet meer
beheersbaar blijken te zijn geworden, de vraag doet rijzen: Is een kerncentrale wel voldoende te beveiligen tegen calamiteiten?


Fukushima daiichi voor de ramp. Na de waterstof-explosie(1). Na de waterstofexlosie(2).

Laatste berichten, 17 april 2011

Bericht 1
Robots bedwingen radioactiviteit Fukushima.
De hoeveelheid radioactiviteit die de kapotte kerncentrale Fukushima I in het noordoosten van Japan uitstoot , wordt over drie maanden
minder. ( bron: ANP )
Daar zullen onder meer twee Amerikaanse robots aan werken, meldde zondag de exploitant van de kerncentrale (Tepco).
Bericht 2.
Er wordt vanuit gegaan dat in 2012 de brandstofstaven zover zijn afgekoeld dat zou kunnen worden begonnen met het inkapselen van de
centrale om de uitstoot van radioactieve stoffen te laten stoppen.
Bron : Internet.

Mijn reactie op bovenstaande recente berichten:
Als bovenstaande berichten juist zijn,dan is dit in deze situatie zeer verontrustend,omdat dan gedurende langere tijd grote hoeveelheden
radioactieve stoffen (jodium, cesium ,strontium ,e.a.)in het leefmilieu terecht zullen komen.
Ik verwacht dat hierdoor een situatie kan ontstaan waarbij de voedselvoorziening ernstig in gevaar kan komen,omdat deze
radioactieve stoffen op enig moment in het voedsel terecht zullen komen en op termijn ernstige schade kunnen toebrengen aan mens en dier.
Met name het radioactief cesium 137 ( halfwaardetijd c.a. 30 jaar ! )zal nog honderden jaren voor gezondheidsproblemen gaan zorgen.
Ook zal op kortere termijn radioactief jodium aanleiding zijn voor veel problemen (schildklier-kanker).
Ik heb hierbij nog geen rekening gehouden met de overige radioactieve stoffen die vrij komen bij deze grote kernramp, zoals "strontium",
"plutonium", e.a.
Welke effecten deze stoffen op het leven van mens en dier hebben, is nog onduidelijk, omdat hierover nog onvoldoende informatie is gegeven.
De mens experimenteert hier met processen en radioactieve stoffen waarvan de consequenties voor de bevolking nog niet voldoende bekend zijn.
De gevolgen van een langdurige blootstelling aan eerdergenoemde radioactieve stoffen kunnen ernstig zijn. De bewijzen hiervoor zien we na
de kernramp in de centrale van Tsjernobyl (1986) in voormalig Rusland.
Nog steeds worden er in dit gebied mensen slachtoffer ,omdat kanker zich pas na jaren kan manifesteren.
Wat staat ons nog te wachten?
Ook Nederland kan worden geconfronteerd met een dergelijke kernramp, oorzaken kunnen bijvoorbeeld liggen in onzorgvuldigheid,falen van
noodsystemen, veroudering van installaties en mogelijk natuurverschijnselen als overstromingen.

Het is overigens niet uit te sluiten dat tengevolge van de kernramp in Japan (Fukushima) wij in Nederland ook hiervan de gevolgen zullen
gaan ondervinden.Met name in voedsel,wat uit gebieden komt die blootstaan aan de voortdurende emissie van radioactieve stoffen uit de
eerdergenoemde centrale (Fukushima I ).
Als het inderdaad nog meer dan een jaar gaat duren, alvorens de emissie van radioactieve stoffen naar bodem, zee en lucht kan worden gestopt,
zullen de effecten wereldwijd merkbaar worden.
Het zal zich openbaren in een toename van aan radioactieve straling gerelateerde aandoeningen en ziekten.
Dit zal tot een toename van sterftegevallen leiden omdat het menselijk lichaam onvoldoende mogelijkheden heeft om weerstand te bieden
aan ioniserende straling en met name de gamma-straling ten gevolge van bijv.cesium 137!

Tot zover dit verslag van gebeurtenissen en de mogelijke gevolgen.

Als u wilt reageren,dan kunt u dat via de contactpagina . Kijk ook even op de andere pagina's van deze site .

De Webmaster.

> TERUG NAAR BEGINPAGINA.

Copyright 2011 , P J Visser , Peterscorner.nl