Pagina 1


Electriciteit uit wind, een goed begaanbaar pad OPWEGNAARMORGEN en VEELVERDER.

13 mei 2011 ....Informatiebron: Internet, NU.nl , et al .

Uit de inhoud van een nieuwsbericht vandaag ( NU.nl ,13 mei 2011 ) blijkt dat exploitatie van windenergie binnen 15 jaar rendabel
zal zijn en zonder subsidies kan worden voortgezet!

Ik geef hieronder een indruk van de inspanningen op het gebied van windenergie binnen Europa.
De informatie is ontleend aan een recent verschenen rapport van de EWEA (The European Wind Energy Association).

Een korte samenvatting.
In de EU is gedurende 2010 ongeveer 31 % meer aan windenergie vermogen toegevoegd aan het reeds aanwezige bestand.
Het gaat hier binnen Europa om ongeveer 9,9 Gigawatt aan geinstalleerd vermogen (windturbines),voornamelijk op land(8,4 Gigawatt),
slechts ongeveer 0,88 Gigawatt is buiten de kust, dus in zee "off shore" geinstalleerd.
Binnen Europa speelt Nederland (helaas) een zeer bescheiden rol op het gebied van windenergie. Dit zie je terug in onderstaand overzicht, waarin de bijdrage van de verschillende Euro-landen zijn vermeld.
Uit dit in februari 2011 verschenen rapport ( Wind in power, 2010 European statistics ) komt naar voren dat Nederland ondermaats
presteert, hetgeen wil zeggen dat kennelijk in Nederland onvoldoende aandacht aan deze milieuvriendelijke vorm van electriciteits-
opwekking wordt gegeven.

Hieronder een overzicht, de genoemde getallen geven het percentage per land aan van de bijdrage ,die windenergie levert aan de
electriciteitsopwekking in dat land.
Hieruit blijkt, dat Nederland, ondanks de vele mogelijkheden (onder andere de ligging aan zee) kennelijk niet in staat is om Denemarken te evenaren, als het op electriciteitsopwekking met windturbines aankomt en zelfs onder het gemiddelde van de EU presteert!
Dit kan en moet veel beter, mede gezien de noodzaak om snel tot een klimaatneutrale opwekking van de nodige electriciteit te komen, zonder grote risico's voor mens en milieu!

Denemarken................................ 24,0 %
Portugal......................................... 14,8 %
Spanje .......................................... 14,4 %
Ierland ........................................... 10,1 %
Duitsland .........................................9,4 %
EU....................................................5,3 %....Gemiddelde van de Europese Gemeenschap.
Nederland......................................4,1 %
Griekenland ....................................3,7 %
Cyprus,Italie,elk...............................3,4 %
Estland,Zweden,Engeland,elk.......3,2 %
Oostenrijk........................................ 3,0 %
Lithouwen........................................ 2,5 %
Belgie, Frankrijk , elk .....................2,3 %
Bulgarije.......................................... 2,0 %
Roemenie........................................1,6 %
Polen................................................1,5 %
Hongarije........................................ 1,4 %
Luxemburg.......................................1,1 %
Van de overige EU-landen is de electriciteitsopwekking door wind zo gering, dat ik deze maar heb weggelaten.

Het is mijns inziens hard nodig dat de energie-lobby nu meer gericht moet worden op wind-energie in plaats van ons
blind te staren op kern- en / of kolencentrales in Nederland,mede gezien de grote milieu-voordelen van windenergie,
de grote risico's van kerncentrales voor de bevolking en het nadeel van kolencentrales m.b.t. CO2 -emissie.
Reageren kan via mijn contactpagina in deze website.De Webmaster.


Copyright 2010 - 2011 P.J.Visser. www.peterscorner.nl.

Achtergrondfoto: Avondhemel met kleureffecten als gevolg van de aswolken die
door de IJslandse vulkaanuitbarsting in het voorjaar van 2010 zijn veroorzaakt.