Langdurige opslag van (hoog)- radioactief afval in de Nederlandse bodem, een slecht idee !.

Informatiebronnen: Internet, NU.nl,
VROM , Onkalo(TV-documentaire) e.a.


Op basis van een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden inzake de langdurige opslag van (hoog)radioactief afval in de bodem, afkomstig van onze kerncentrales (Dodewaard , Borssele , Petten.) en andere bronnen (ziekenhuizen, laboratoria, industrie, enz.) heb ik dit verslag gemaakt.

mei 2011 - P J Visser
Even terug in de tijd met hints naar de toekomst.:

In 1965 werd begonnen met de bouw van de "Dodewaard-kerncentrale" t.b.v. de electriciteitsvoorziening in Nederland.
Deze centrale is van het type BWR (Boyled Water Reactor). Deze kleine (58 MWe) kerncentrale werd op 26 maart 1969 in bedrijf gesteld.
Na 28 jaar in bedrijf te zijn geweest, is deze centrale op 26 maart 1997 uit bedrijf genomen. Daarna worden de brandstofstaven uit deze reactor verwijderd en opgeslagen in een bassin naast het reactorvat om af te koelen!
Dit duurt enkele jaren! Vanaf 2000 worden deze (voldoende afgekoelde) splijtstofstaven in 19 transporten naar de opwerkingsfabriek in Sellafield (Engeland) vervoerd. Op 9 april 2003 wordt de laatste splijtstof uit de centrale afgevoerd.
De kosten van verpakking en het transport naar Engeland in deze periode bedragen ongeveer 40 mln.!!
Op 1 juli 2005 begint een 40-jarige "wachtperiode" waarin deze stilgelegde kerncentrale constant gecontroleerd en bewaakt moet worden, kosten hiervoor zo'n 40 mln ( 1 miljoen per jaar!) In het jaar 2045 zal dan uiteindelijk worden begonnen met de defiitieve ontmanteling van deze centrale.Dit zal enige jaren gaan duren. De kosten die samenhangen met deze ontmanteling werden aanvankelijk geraamd op 180 mln.! Op dit ogenblik (anno 2011)zou een nieuwe kostenraming wel eens het dubbele, zo niet meer, kunnen zijn!
Met het bovenstaande probeer ik duidelijk te maken dat deze eerste kern- energiecentrale in Nederland veroordeeld is tot meerdere keren levenslang. Ik duid hiermee op de "zorgkosten" die jaarlijks zullen blijven stijgen, temeer daar er nog vele miljoenen euro's nodig zullen zijn om een mens- en milieuverantwoorde oplossing te vinden voor het "duurzaam" en "langdurig (meer dan 1000 jaar)"opbergen van het (hoog)radioactief afval wat door deze kerncentrale gedurende een operationele periode van 28 jaar is ontstaan.
Dit is nu echt een voorbeeld van de problemen(economisch,milieutechnisch en risico's voor de mens) doorschuiven naar onze kinderen, kleinkinderen en nog verder! Het kan en mag niet zo zijn, dat wij als "hoogontwikkeld land" geen enkele verantwoordelijkheid zouden nemen voor de negatieve ,zeer kostbare gevolgen van het gebruik van kerncentrales op langere termijn!
Deze verantwoordelijkheid moet NU worden genomen door GEEN nieuwe kerncentrale meer in Nederland toe te staan en zo snel mogelijk de nog operationele centrale in Borssele te sluiten!
"Dit kan bijvoorbeeld door de zogenaamde "atoomstroom" zoveel duurder te maken dat de "verborgen" kosten op de lange termijn (veilige opslag radioactief afval!)duidelijk in de prijs van "atoomstroom" tot uiting komen.
Een dergelijk besluit zou een goede stimulans kunnen zijn voor de verdere ontwikkeling van alternatieve, milieuvriendelijke energiebronnen, als wind, water en zon!
.

Kerncentrale Dodewaard :
Vermogen : 58 MWe,
Type : BWR (Boyled Water Reactor)
In bedrijf : 26 maart 1969
Uit bedrijf : 26 maart 1997

Zie foto links.ONKALO , Nuclear Waste Management in Finland .


Omdat ik op basis van de mij tot nu toe bekend geworden informatie ernstig betwijfel, of in de Nederlandse bodem op een veilige manier het kernafval van onder meer onze kerncentrales (Dodewaard, Borssele e.a.) voor een zeer lange tijd
(meer dan 1000 jaar) kan worden opgeslagen, ben ik tot het volgende gekomen:
Het ligt voor de hand dat we moeten zoeken naar een zo veilig mogelijke oplossing voor de opslag van "radio-active waste", zo mogelijk buiten onze landsgrenzen.We zoeken dan met name naar plaatsen waar een grote stabiliteit van de bodem aanwezig is. De oplossing hiervoor zouden we kunnen vinden in Finland, echter de Finse overheid verbied expliciet de opslag van "radioactive waste", afkomstig uit andere landen ,wat overigens zeer begrijpelijk is.
>>Nuclear Energy Act 990/1987 : Management of nuclear waste generated in Finland (1420 / 1994 ).<<

Een korte inleiding:

In Finland wordt c.a. 25 % van de benodigde electriciteit opgewekt d.m.v. vier kerncentrales die tussen 1977 en 1982 in bedrijf zijn genomen, te weten : Olkiluoto( 2 x type BWR,860 MWe ) en Loviisa(2 x type PWR,488 MWe ) waarbij een nieuwe centrale bij Olkiluoto (Type EPR,1600 MWe) in aanbouw is en in 2011 in gebruik zal worden genomen, als alles volgens plan verloopt.

Het is duidelijk, dat de hoeveelheid radioactief afval, afkomstig van de genoemde centrales ,groot zal zijn. De voorziening voor het opbergen voor zeer lange tijd van dit afval zal eveneens enorme proporties aannemen.
Reeds in 1970 werd in Finland al werk gemaakt van "hoe om te gaan met radioactief afval" Gedurende de bouw van de centrales is reeds gewerkt aan een tijdschema inzake de verwerking van de te verwachten "radioactive waste".
Hiervoor is een zeer geavanceerd plan ontwikkeld om diep in de rotsen een labyrinth van gangen en opslagruimten te maken, waarin het radioactief materiaal, ingebed in zogenaamde "canisters" kan worden opgeslagen.
Het wordt "ONKALO" genoemd, en is waarschijnlijk het meest presticieuse project, dat in Europa op dit gebied in gang werd gezet.
Dit project is gestart in 2004 en omvat onder meer "on site monitoring" betreffende de conditie van de rotsen, teneinde te bepalen of op een diepte van meer dan 400 meter de opslag van radioactief afval voldoende veilig zal zijn.
Ook boven de grond worden de nodige voorzieningen getroffen om het radioactief afval zodanig te "verpakken" dat het op een verantwoorde manier in de uiteindelijke opbergplaats kan worden gebracht.
Het betreft hier onder meer de installatie voor het produceren van de "canisters" en een faciliteit voor het vullen van deze "canisters" met het op te bergen radioactief afval, waarna de canisters worden afgesloten.
Tenslotte zullen deze met radioactief materiaal gevulde "canisters" definitief worden opgeborgen op de daarvoor bestemde plaatsen, ergens in het labyrinth, diep in de rotsen bij Olkiluoto in Finland.

Binnenkort meer ,maar dan de situatie in Nederland zelf.
Reageren kan via mijn contactpagina in deze website.

De Webmaster.


mei 2011 - P J Visser (Peterscorner.nl).

Achtergrondfoto: Hagelstenen,door mij gefotografeerd eind juli 2009, vlak na een stevige onweersbui!