Pagina 1


Update : 8 mei 2011

Kerncentrales in Nederland, nodig of niet?

Van de benodigde electriciteit in Nederland wordt slechts c.a. 2,6 % gegenereerd uit kernenergie.(Kerncentrale Borssele)
Verder wordt de productie van (radioactieve) isotopen ten behoeve van medische toepassingen voornamelijk gedaan
door de kernreactor in Petten ( Noord-Holland )
Deze isotopen kunnen overigens op een veilige manier zonder een kernreactor worden gemaakt met deeltjesversnellers,
hierover verder in dit verhaal meer.
Gezien de risico's voor de omwonenden tot op tientallen kilometers van een kerncentrale bij een "groot ongeval"(Tsjernobyl ,
Fukushima) is het niet wenselijk,dat voor het opwekken van electrische energie (stroom) gebruik wordt gemaakt van dergelijke centrales
in Nederland, temeer omdat het een fabeltje is, dat deze energie goedkoper zou zijn dan alternatieve energie.
Er wordt namelijk geen rekening gehouden met de kosten van het ontmantelen van een centrale nadat deze is gesloten en
het opslaan en / of het verwerken van het radioactief materiaal wat aanwezig is bij het ontmantelen (slopen) van
een dergelijke centrale.

Risico's.
Ook zijn de risico's bij een eventueel "groot kernongeval" op geen enkele manier geheel verzekerbaar en dus ook niet verzekerd!
en zal dus de belastingbetaler niet alleen slachtoffer zijn van het ongeluk (radioactieve straling, enz.),maar tevens extra moeten
betalen omdat ze het slachtoffer van een "kernramp" zijn geworden.
Een "melt-down" bij de centrale van Borssele zou de gehele randstad onbewoonbaar kunnen maken, temeer daar meestal de wind
uit het zuidwesten waait en derhalve een groot deel van Nederland door radioactiviteit kan worden besmet.
Als in een dergelijk rampscenario ook nog de zee wordt vervuild met hoogradioacieve stoffen als cesium, strontium, jodium, enz.
dan is de kernramp compleet. Een ieder die beweert dat zoiets hier niet kan gebeuren, die vertelt leugens! Dit is uit humaan oogpunt op geen enkele manier acceptabel te noemen.

Medische toepassingen.
Het is zo dat voor vele medische toepassingen waarbij isotopen worden toegepast,de productie van deze isotopen ook kan worden gerealiseerd met behulp van een "cyclotron",waardoor de productie van de benodigde isotopen d.m.v. een kerncentrale overbodig zal
blijken te zijn.

Waar bergen we voor duizenden jaren het (hoog)radioactief afval op?
Gezien het feit dat nu in het jaar 2011 nog steeds geen verantwoorde en afdoende oplossing is gevonden voor het langdurig opslaan
van (hoog) radioactief afval en dit afval voor vele generaties na ons problemen zal geven, is het niet wenselijk, met kernenergie door
te gaan, mede door de zeer hoge kosten van (langdurige)opslag,welke nog vele honderden (zo niet duizenden) jaren op de belasting-
betaler zullen drukken.

Kernenergie frustreert in hoge mate de ontwikkeling van duurzame en milieuvriendelijke alternatieven.

Kernenergie frustreert ernstig de ontwikkeling van duurzame en veilige energieopwekking met behulp van wind, water en zon.
Het is mijns inziens veel verstandiger om op korte termijn enkele miljarden te investeren in de ontwikkeling van werkelijk veilige
en duurzame oplossingen,voortbouwend op de reeds opgedane ervaringen inzake wind- water- en zonne-energie.
De regering zal nu met een structureel basisplan moeten komen, waarbij ondernemers in staat worden gesteld om te werken aan een
veilige en duurzame ontwikkeling van energieopwekking uit wind, water en zon , zonder de angst dat een volgend kabinet gemaakte afspraken weer teniet doet.!
Het is hierbij van groot belang dat de bevolking (regering!) kernenergie in Nederland vaarwel zegt.!
Verder zullen milieuvriendelijke ontwikkelingen( bouw en exploitatie van bijv. windturbines en zonnepanelen) een grotere bijdrage leveren
aan de werkgelegenheid, daar vele technische mensen en werknemers in deze sector hierbij een goed betaalde baan kunnen vinden.
Het handjevol hoogopgeleide kern-deskundigen die een kerncentrale in bedwang moeten houden, draagt nauwelijks bij aan de werkgelegenheid, maar verhoogt wel het risico voor de bewoners tot op vele tientallen kilometers afstand van een dergelijke centrale.
Overigens is het van de gekken dat Nederland grote hoeveelheden aardgas verkwanselt tegen lage prijzen aan het buitenland, terwijl
gasgestookte centrales in Nederland een zeer goede (tijdelijke)optie zijn, mede gezien de relatief schone verbranding en het feit dat
de risico's van een gasgestookte centrale in het niet vallen ten opzichte van een kerncentrale.
Daarbij komt nog dat een gasgestookte centrale veel beter in staat is om in samenhang met windmolenparken de opgewekte stroom
te reguleren, d.w.z. meer windenergie, gascentrale een tandje lager, weinig wind, dan de gascentrale even wat harder laten werken.
Een goed hybride systeem van windturbine-parken en gascentrales kan een belangrijke transitie-optie zijn, waarbij kerncentrales geheel
overbodig zullen zijn.!
Ook het fabeltje dat een kerncentrale enorm zou bijdragen aan het terugdringen van de uitstoot van CO2 is hier aan de orde
Bij het winnen van uraniumerts en de verdere bewerkingen tot bruikbare brandstofstaven wordt zoveel CO2 geproduceerd, dat het maar
zeer de vraag is of dit verhaal over weinig tot geen CO2-uitstoot wel houdbaar is.
Hierbij heb ik nog geen rekening gehouden met de enorme CO2 producerende activiteiten om het radioactief afval te verwerken,
te vervoeren en (voor duizenden jaren)op te slaan op welke manier dan ook.
Kerncentrales vormen een levensgroot stralingsrisico, en zijn bovendien in Nederland niet nodig.
Ze zijn niet nodig omdat de opwekking van stroom op vele andere (veel veiligere) manieren kan worden gerealiseerd,
temeer daar slechts enkele procenten van de totale elektrische energie uit de enige kerncentrale (Borssele) komt en deze al zo
oud is dat hij op korte termijn zal moeten worden "uitgefaseerd", dat wil zeggen, gesloten!
We hebben nog niet eens ervaren wat de uiteindelijke kosten zullen zijn van het definitief ontmantelen van de reeds
gesloten,relatief kleine ( 50 MWe) centrale van Dodewaard.
Grappig, of eigenlijk ook niet , is het feit dat na de sluiting van de centrale in Dodewaard, nog regelmatig melding wordt gemaakt van
incidenten in deze reeds gesloten centrale, hoewel deze incidenten niet of nauwelijks naar buiten (lees: in de kranten) komen.
Over de kosten welke gepaard gaan met het controleren en bewaken van deze, reeds jaren gesloten kerncentrale van Dodewaard,
hoor en lees je nauwelijks iets, wat mijns inziens ook een manier is om het idee te wekken, dat kernenergie zo goedkoop zou zijn en geen
enkel gevaar voor de bevolking zou vormen.
Het laat zich aanzien dat de kosten van de ontmanteling van de centrale in Borssele nadat deze zal zijn gesloten, in de vele
miljoenen euro's zal lopen, hierbij nog geen rekening houdend met het probleem van de langdurige opslag boven of onder
de Nederlandse bodem van het (hoog)radioactief afval wat hierbij vrijkomt.
De vraag dient zich nu aan : Wie moet voor deze kosten opdraaien? De belastingbetaler is hierbij degene die aan het kortste eind trekt.
Ik kan mij niet voorstellen dat de exploitant van de kerncentrale bij Borssele even een reservering heeft gedaan van globaal 4 tot 6 miljard
euro om de gehele ontmanteling van deze centrale te betalen, inclusief een langdurige (zeg 1000 jaar)opslag van het (hoog)radioactief afval.
Laat eerst de regering maar eens op de proppen komen met een milieuverantwoorde en adequate oplossing voor de inmiddels
steeds groter wordende berg van radioactief afval die sinds de introductie van kernenergiecentrales in Nederland is ontstaan
en nu al grote kosten met zich brengt door het tijdelijk (lees 100 jaar) op te slaan bij COVRA. De hiervoor aangelegde opslagbunkers
hebben ook grote kosten met zich meegebracht, en het kost nog elke dag veel geld om deze radioactieve stoffen op een ordentelijke
wijze te beheren en te beheersen.

Risico voor Nederland:
Ook kan in Nederland (Borssele,Petten) een onbeheersbare situatie zoals nu in Fukushima (Japan) ontstaan door een
ongelukkige samenloop van omstandigheden , bijvoorbeeld door technische problemen en menselijke fouten die elkaar opvolgen
(Wet van Murphy).
De oorzaak van een "major accident" (7 op de INES-schaal) hoeft dus niet , zoals nu in Japan, een aardbeving of tsunami te zijn!!.

Het is nu echt tijd om in Nederland (en ook in andere landen) het roer om te gooien en te kiezen voor energie uit zon, zee en wind !

Derhalve ben ik van mening, dat in Nederland GEEN ENKELE NIEUWE KERNCENTRALE meer moet worden gebouwd.


Om aan te geven hoe gering de bijdrage van de kerncentrale in Borssele is aan onze electriciteitsopwekking , hieronder een overzicht :

Opgesteld electrisch vemogen in Nederland ( in MegaWatt ) Bron : internet (Wikipedia , CBS ,e.a.)

G = Gas , K = Kolen , B = Biomassa , H = Houtgas , Ho = Hoogovengas , N = Nucleair(kerncentrale) ,W = Wind ,
Z = Zon , Wa = Waterkracht .

G................ 11.557 MWe (61,1 % )
K,B............... 2.068 MWe (10,9 % )
B........................ 62 MWe ( 0,3 % )
K...................... 883 MWe ( 4,7 % )
K,B,H,G....... 1.245 MWe ( 6,6 % )
Ho ................... 964 MWe ( 5,1 % )
Wa .................... 37 MWe ( 0,2 % )
Z......................... Geen gegevens
W.................. 1.600 MWe ( 8,5 % )
N...................... 485 MWe ( 2,6 % )

Totaal opgesteld vermogen is c.a.18.900 MWe (= 18,9 GigaWatt )


Tot zover mijn eerste beeldvormend en indicatief verhaal over kernenergie in Nederland.
Reageren kan via mijn contactpagina in deze website.
De Webmaster.


Achtergrondfoto: Avondhemel met kleureffecten als gevolg van de aswolken die
door de IJslandse vulkaanuitbarsting in het voorjaar van 2010 zijn veroorzaakt.

Copyright 2010 - 2011 P.J.Visser. / www.peterscorner.nl.